Min varukorg
Månsing Close

Du har inga produkter i varukorgen.

Integritetspolicy

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Det är viktigt för oss att alla som vi har kontakt med känner sig trygga och litar på att vi hanterar deras personuppgifter på ett korrekt, säkert och ansvarsfullt sätt.
Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) reglerar hur dina person- uppgifter får hanteras. Förordningen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom felaktig behandlingen av person- uppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om de uppfyller de principer och krav som finns i dataskyddsförordningen.


DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds- förordning


VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?
En personuppgift är uppgifter eller en kombination av uppgifter som kan knytas till en enskild fysisk person. Exempel på det är:
Namn, adress och andra kontaktuppgifter
Bilder och ljudupptagningar
IP-nummer
Registreringsnummer
Vi hanterar personuppgifter i form av prenumerationer för nyhetsbrev, anmälningar till evenemang och liknande. Vilken information vi hanterar om dig beror på vad du anmält dig till eller vilken service du använt.


INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER
Vi samlar in och behandlar personuppgifter som:
… du själv lämnar till oss när du kommunicerar med oss, till exempel vid prenumerationer, anmälningar och annan kommunikation.
… den organisation eller företag du arbetar för, och som vi samarbetar med, lämnar i form av kontaktuppgifter utifrån din yrkesroll.
… skapas via cookies när du besöker vår webbsida. (Cookies är små text- filer som webbplatsen begär att få spara på din dator. Inga personupp- gifter sparas hos oss genom denna funktion).


KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN
Nedan beskrivs de kategorier av personuppgifter som kan behandlas, och exempel på personuppgifter inom varje kategori.
Personbeskrivning: Namn
Kontaktuppgifter: Företag, Telefonnummer, E-post Platsdata: Adress
Livsstilsrelaterad data: Medlemskap/prenumerationer IT-relaterad data: Cookies


ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER & LAGLIGT STÖD FÖR HANTERINGEN
Följande beskriver varför vi samlar in och använder personuppgifter:
Vi samlar in personuppgifter i samband med prenumerationer, anmäl- ningar till evenemang, m.m.


SPARANDE AV PERSONUPPGIFTER
Vi sparar som grundprincip dina personuppgifter bara så länge det behövs för att fullgöra ändamålet. Sedan ska uppgifterna tas bort.


UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFTER
– Vi kommer att ta del av dina uppgifter för att kunna hjälpa dig i kring eventuella anmälningar och liknande.
– Ett anlitat personuppgiftsbiträde, till exempel en leverantör som utför uppgifter åt Månsing.
– Polisen eller annan myndighet för att följa svensk lag.


SKYDDA PERSONUPPGIFTER
Vi arbetar aktivt med att skydda din personliga integritet. Säkerhets- arbetet omfattar skydd för personer, information, och IT-infrastruktur.
Månsing arbetar aktivt med informationssäkerhet för att före- bygga och förhindra att informationen sprids till obehöriga eller går förlorade, och att upptäcka om så ändå sker. Åtkomst till dina uppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt. Kryptering av data sker med allmänt erkända och säkra krypteringsmetoder. Vi arbetar kontinuerligt med bekämpning av spam och virus i våra nät.


DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att veta hur vi hanterar dina personuppgifter. Dataskyddsför- ordningen ger dig större rättigheter över dina uppgifter. Vilka rättigheter som gäller beror på den rättsliga grunden med behandlingen.
Se Kontaktuppgifter för information om vem du ska kontakta.

Följande rättigheter har du:


RÄTT TILL TILLGÅNG
Du kan kostnadsfritt begära registerutdrag, där du tydligt anger vilken information du vill ta del av. Månsing ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas.


RÄTT TILL RÄTTELSE
Månsing har ett ansvar för att den information vi behandlar om dig är korrekt. Om du upptäcker felaktigheter har du rätt att begära att få det rättat. Felaktiga uppgifter ska utan onödigt dröjsmål rättas. Upplever du att det saknas uppgifter som är relevanta har du också rätt att lämna synpunkter på det.


RÄTT TILL RADERING (”RÄTTEN ATT BLI BORTGLÖMD”)
Du har i vissa fall rätt att kräva att få uppgifter om dig raderade. Detta gäller exempelvis när du tidigare har lämnat ett samtycke till att vi be- handlar dina personuppgifter.
Rätten att få uppgifter raderade gäller inte när vi behandlar dina uppgifter för att följa lagar som kräver att vi behandlar personuppgifter.


RÄTT TILL BEGRÄNSNING AV BEHANDLING
Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av dina upp- gifter. Det gäller i följande situationer:
– När du anser att dina uppgifter inte är korrekta och du därför har begärt rättelse. Då kan behandlingen begränsas under den tid som utredningen pågår hos oss.
– När du behöver dina uppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver din data för ändamålen med vår behandling.
– När du har invänt mot behandlingen av dina uppgifter får vi fortsätta att behandla dina data under den tid som kontrollen pågår. Se Rätt att göra invändningar
– Om behandlingen av dina uppgifter begränsas tillfälligt, kommer vi underrätta dem som vi har lämnat ut dina personuppgifter till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum.
Begränsning av behandling gäller inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.

RÄTT ATT FLYTTA PERSONUPPGIFTER
Rätten att flytta information (dataportabilitet) innebär att du kan begära ut dina uppgifter för att flytta information till någon annan leverantör. Den gäller enbart i de fall då du har gett ett samtycke eller ingår ett avtal samt själv tillhandahållit informationen.


AUTOMATISERAT INDIVIDUELLT BESLUTSFATTANDE,
INBEGRIPET PROFILERING
Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på auto- matiserad behandling, inbegripet profilering, som får rättsliga följder för dig eller som i betydande grad påverkar dig.
Ett automatiserat beslutsfattande är dock tillåtet om du gett ett sam- tycke, om det är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal eller om det är tillåtet enligt lagen, såvida lämpliga skyddsåtgärder tas för att skydda dina rättigheter och friheter. Upplever du att du blivit föremål för ett automatiserat beslutsfattande på felaktiga grunder, ta kontakt med Dataskyddsombudet.


COOKIES
Cookies används för vissa funktioner som förbättrar våra webbplatser för användaren eller ger oss statistik om användandet av webbplatsen. Inga personuppgifter sparas hos oss genom denna funktion. Se Kakor (Cookies) under Om webbplatsen.


ANMÄLAN AV ÖVERTRÄDELSE (KLAGOMÅL)
Om du anser att dina uppgifter behandlas i strid med gällande regelverk eller svenska lagar bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.


KONTAKTUPPGIFTER:
Månsing AB c/o Marketplace box 8080 501 18 Borås
Telefonnummer: 0709-450808
mail: info@mansing.se

Kontaktuppgifter till Datainspektionen
Du har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Data- inspektionen.
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Postadress Datainspektionen Box 8114
104 20 Stockholm
Webb: www.mansing.nu